කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 638 දක්වා ඉහළ යයි. අද තවත් කොරෝනා මරණ 04ක්.. ඉන් 03ක්ම වයස 40ට අඩුයි…

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ හතරක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාර්ථා කරයි. එම මරණද සමඟ මෙරට කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 638 දක්වා ඉහළ යයි.අද වාර්තා වන මරණවලින් 03ක් වයස අවුරුදු 40 ට අඩු පුද්ගලයන් වීම විශේෂත්වයකි.