රoජන්ව හිරේ යවා ඇත්තේ සජිත් ප්‍රේමදාස. පාර්ලිමේන්තුව එකම කාලගෝට්ටියක් (Video)

අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අවස්ථාවේ මහින්දානන්ද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ රoජන් රාමනයක මන්ත්‍රීවරයා හිරේට ගියේ සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ශ නායකවරයාගේ ක්‍රියා කලාපය නිසා බවත් එහිදී රoජන් රාමනයක මන්ත්‍රීවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ සුමන්තිරන් විනුසුරුවරයා බවත් පැවසීය. එහිදී පාර්ලිමේන්තුව යම් උණුසුම් ස්වභාවයක් ගත් අතර මහින්දානන්ද ඇමතිවරයා කියාසිටියේ ර ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාට අදින්නවත් ඇදුමක් නැති බවත් එතුමාව බලන්නවත් කිසිම කෙනෙක් නැති … Continue reading රoජන්ව හිරේ යවා ඇත්තේ සජිත් ප්‍රේමදාස. පාර්ලිමේන්තුව එකම කාලගෝට්ටියක් (Video)