”කොවිඩ්” ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් පිලටත් රිංගයි ?

ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් හටද කොරෝනා ආසාදානය වී ඇති බව වාර්තා වේ. මේ වන විට ඉන්දීය ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ 4 වැනි ක්‍රීඩකයාටද කොරෝනා ආසාදනය වූ නමුත් ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් පිලෙන් එවැනි තත්ත්වයක් වාර්තා වී නොතිබුණි. ඉන්දීය කොරෝනා ආසාදිත සිව්වැනි ක්‍රීඩකයා ඉර්ෆාන් පතාන් බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළ අතර ඒ අනුව ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ලෙජන්ඩ්ස් පොකුර 4 … Continue reading ”කොවිඩ්” ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් පිලටත් රිංගයි ?