ආණ්ඩුව කෙලින්ම තීරණ ගනී .. සමාජ ජාලාවල මල් වැසි – ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් තහනම්..

ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වර්ග  04ක් මෙරට භාවිතය සඳහා නිෂ්පාදනය තහනම් කිරීමට  පරිසර අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත්තේ, හෙට (31) දිනයේ සිට අදාළ නිෂ්පාදන මෙරට භාවිතය තහනම් වන බවය. ඒ අනුව එක්වරක් පමණක් භාවිතා කර ඉවත දමන පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික්, පෙට් බෝතල් PET bottles (PolyEthylene Terepthalate), මයික්‍රෝණ … Continue reading ආණ්ඩුව කෙලින්ම තීරණ ගනී .. සමාජ ජාලාවල මල් වැසි – ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් තහනම්..