විමල්ගේ ආයතනයක කෝටි 30ක මහා වංචාවක්..

මෙම වංචාව සිදුව ඇත්තේ 2020 වසරේදීය. ටොන් එකක් සඳහා  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 18ක පාඩු පිට ඉල්මනයිට් ඛනිජ වැලි ටොන් 85000ක් අලෙවි කිරීමක් පිලිබඳව කෝප් කමිටුවේදී හෙලිවී ඇත. මෙම ගනුදෙනුවේදී වැඩිම ලංසුව ඩොලර් 165ට පැමිණ තිබියදී අඩු ලංසුවක් වූ ඩොලර් 147ට ලබා දීමෙන් මෙම පාඩුව සිදුව ඇති බව පැවසේ. මේ හේතුවෙන් රජයට රුපියල් කෝටි 30ක පාඩුවක් සිදුව … Continue reading විමල්ගේ ආයතනයක කෝටි 30ක මහා වංචාවක්..