වස පොල්තෙල් ගෙන්වූ සමාගම් මෙන්න… වහාම බෙදාහැරිම් අත්හිටුවයි..

පොල් තෙල් හා පොල් තෙල් ආදේශක ආනයනය කරන ආයතන හතරක සාම්පල පරීක්ෂාවට ලක් වෙමින් ඇති බවත් දින කිහිපයක් ඇතුළත එහි ප්‍රතිඵල නිකුත් වනු ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය සඳහන් කරයි. මෙලෙස පරීක්ෂාව සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති සමාගම් මෙසේය. අලි බ‍්‍රදර්ස් පුද්ගලික සමාගම , සේන මිල්ස් පිරිපහදුව , එදිරිසිංහ එජාබල් ඔයිල්ස්, කටාන පිරිපහදුව. දැනට සිදුකරන … Continue reading වස පොල්තෙල් ගෙන්වූ සමාගම් මෙන්න… වහාම බෙදාහැරිම් අත්හිටුවයි..